Skip to main content

Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o.

Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. helpt deze mensen door het verstrekken van een ondersteunend dierenvoedselpakket als gift voor de dieren.

Beleidsplan Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. 2019-2022

Het bestuursleden van Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. bestaat uit :

 • Voorzitter: Mevr. M.M.A. Kropmans
 • Penningmeester: Dhr. A. Rovers
 • 5 uitdeelpunt beheerders

Allen hebben de gezamenlijke bevoegdheid van Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o.


De doelstelling van Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o.:

 • Het ondersteunen door middel van een ondersteunend dierenvoedselpakket voor huisdieren in minima gezinnen.
 • Verder helpen zij voor zover dit kan de minima baasjes aan kleding ,en voorts alle hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin van het woord.
 • Op 06-09-2018 is deze stichting opgericht en heeft als doel voor een periode van 2019 tot 2022 het helpen van huisdieren in NOOD.
 • Hierbij zal gezocht worden naar samenwerking met dierenartsen, diervoederwinkels en andere organisaties die als doel hebben het helpen van dier en mens in Nederland.
 • Ook zal de stichting zich bekend maken via de krant in onze regio,alsmede daar buiten.
 • Zij zullen staan op o.a. Rommelmarkten om zo inkomsten te genereren en de eventuele gelden om te zetten in dierenvoeding.
 • En heeft de stichting afspraken met een lokale diervoederwinkel waar zij regelmatig mogen staan om diervoeder in te zamelen.
 • Verder zet de stichting donaties om in vaste lasten , grote maten kleding, schoolkleding, levensmiddelen voor noodgezinnen.
 • Vaste medewerkers en vrijwilligers krijgen geen vergoeding , daar dit een Non-profit stichting is en alle inkomsten uit donaties om worden gezet naar goederen.

Wij hanteren bij inschrijving van nieuwe cliënten 2 mogelijkheden:

 • Verwijzing door een hulpverlener
 • 3 maanden bankafschriften en loon of uitkeringsspecificatie (in en uitgave)

Verder heeft de stichting tot doel activiteiten te organiseren voor de minima, hun huisdieren en hun kinderen. Denk hierbij aan een gratis bingo met leuke prijsjes, een verloting door middel van lootjes verkoop, Kinderland (een dag waar kinderen arm en rijk een mooi dag kunnen beleven tegen een gereduceerd tarief of gratis)

Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. heeft 15 enthousiaste vrijwilligers die helpen waar zij helpen kunnen. Het afgelopen half jaar hebben de vrijwilligers hun uiterste best gedaan om de stichting draaiende te houden waarbij de focus vooral lag op de praktische en uitvoerende kant met als gevolg dat het aanvragen van een ANBI status is gelukt en wij deze met terugwerkendekracht op datum hebben gekregen.

We zijn dus vanaf datum oprichting 17 januari 2019 ook Anbi status drager. Daar Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. blijft groeien ten aanzien van de aanvragen van mensen die hulp behoeven en de vraag naar materiële en immateriële steun vanuit de stichting ook groeit streeft de stichting nu een ANBI status. Dit zal de samenwerking met andere charitatieve initiatieven vereenvoudigen en relevante bedrijven en particulieren meer zekerheid geven wanneer zij een donatie doen aan Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o..

2. Het doel van Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o.

2.1 Visie

Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. is van mening dat veel mensen die leven in armoede vaak vergeten worden net als hun huisdieren. Vaak krijgen zij direct een stempel met de titel 'eigen schuld' met als gevolg dat deze hulpbehoevende mensen in een isolement terecht komen, hierbij is hun huisdier dan weer een stuk troost en mensen met een hond moeten naar buiten.. De stichting wil een helpende hand zijn op het gebied van materiële en immateriële aspecten vanuit de ervaringen die de meeste vrijwilligers van de stichting zelf hebben opgedaan, zowel in het verleden als in het heden. Door samen te werken met bedrijven en andere charitatieve instellingen wil de stichting de krachten bundelen om het leven in armoede enigszins waar mogelijk te verlichten.

2.2 Missie

Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. helpt hulpbehoevende mensen op twee verschillende manieren. Door het verstrekken van ondersteunende dierenvoedselpakketten, klein huishoudelijke artikelen, kleding en speelgoed biedt Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. een discreet steuntje in de rug van mensen die leven in armoede en probeert zo enigszins de materiële belemmeringen weg te nemen. Daarnaast biedt de stichting een luisterend oor en ondersteuning bij het maken van afspraken en doorverwijzingen naar andere instanties of relevante personen zoals een maatschappelijk werker of een schuldhulpverlener die mogelijk een deel van immateriële belemmeringen weg kunnen nemen.

2.2.1. Doelstellingen

Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. heeft een aantal doelstellingen die de basis vormen van het werk wat er dagelijks wordt verricht. Tevens is dit een vertaalslag van de beschreven missie in paragraaf 2.2. Een overkoepelend doel is het vinden van bedrijven, andere charitatieve instellingen en particulieren die een financiële en materiële donatie willen doen om onderstaande doelen te verwezenlijken en te optimaliseren.

Opslagruimte
Zo kunnen we in plaats van in ons huis spullen elders door en veilig opslaan. Gedeeltelijk al gelukt door het in gebruik namen van 1 gratis container en een 2e die wij huren.

Pand voor uitdeelpunt
Hard nodig zodat de uitdeel niet meer van uit huis hoeft te gebeuren

Evenementen voor minima `s zoals een gratis bingo of een gezamenlijke wandeling met de huisdieren.
Laten zien dat je er niet alleen voor staat en dat er andere zijn die in dezelfde situatie zitten als jij zelf.

2.3 Doelgroep/thema/regio

Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. is gevestigd in Dieren, waar veel gezinnen elke dag om moeten gaan met de armoede waarin zij verkeren. Het zijn gezinnen die veel al bij de voedselbank lopen en gezinnen die door omstandigheden in de schuldhulpverlening zitten. Gezinnen die op of onder de armoedegrens leven, maar ook gezinnen die door een euro te veel nergens voor in aanmerking komen en toch hulp nodig hebben.

2.3.1. Uitgangspunten en kernbeginselen

Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. heeft een praktische grondslag met als gevolg dat er snel gehandeld wordt wanneer dit nodig is. Gezinnen die plotseling te maken krijgen met de maatschappelijke gevolgen van armoede hebben direct hulp nodig in de vorm van bijvoorbeeld dierenvoeding voor hun huisdieren of kleding voor de groeiende kinderen. Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. hanteert een aantal aandachtspunten om enige vorm van richting aan te houden, maar met het streven zo veel mogelijk mensen te ondersteunen.

Iedereen is welkom bij Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. mits er enige vorm van bewijsvoering is waaruit blijkt dat de leefsituatie op of onder het minima is.
Hulpbehoevende gezinnen krijgen ondersteuning, maar enige vorm van eigen initiatief in communicatie en probleemoplossend denken is gewenst.
Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. werkt graag samen met andere charitatieve initiatieven waarbij de identiteit van iedere stichting gerespecteerd blijft, maar waar men elkaar wel versterkt in het behalen van de gezamenlijke missie.

Vrijwilligers van de stichting zijn uit alle lagen van de bevolking welkom om de stichting te versterken.
Wanneer er een aanvraag voor hulp komt streeft Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. om binnen 24 uur hulp en/of ondersteuning te bieden zodat de ergste belemmeringen zijn weggehaald.

2.4 Winstoogmerk

Zoals vastgelegd in de statuten van de stichting, heeft deze geen winstoogmerk en streeft naar het verkrijgen van de ANBI status. Bij het liquideren van de stichting, komt het liquidatiesaldo volledig ten goede aan een ANBI stichting met een gelijksoortige doelstelling.

3. Werkzaamheden van Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o.

3.1 Strategie en realisatie

Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. realiseert haar missie door de eerder beschreven krachten te bundelen van de vrijwilligers, door de volledige inzet van enthousiasme en energie en samen te werken met andere charitatieve instellingen.

Daarnaast maakt de stichting graag gebruik van media. Zo worden evenementen aangekondigd op Sociaal media. Tevens wordt er op de sociaal media ook oproepen gedaan voor noodhulp (hulp die op zeer korte termijn gewenst is) en wordt er regelmatig een update geplaatst van de ontwikkelingen omtrent de stichting. Bovenstaande wordt ook allemaal gepubliceerd op de website van Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o., namelijk - nog niet bekend/actief

Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. wordt regelmatig opgemerkt door de plaatselijke kranten in Dieren en Rheden en wordt er positieve aandacht besteedt aan projecten en/of de missie van de stichting in een artikel. Ervaring van het afgelopen half jaar heeft geleerd dat hierdoor het bereik van de stichting vergroot wordt binnen de doelgroep die leven in de minima. Daarnaast krijgt Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. naamsbekendheid binnen Dieren en daarbuiten met als gevolg dat relevante bedrijven en particulieren in gesprek willen gaan om de mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken.

Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. staat 24 uur klaar voor mensen in minima of mensen die door een noodlottig toeval alles kwijt zijn en hulp nodig hebben.

3.2 Projecten

Het afgelopen 1/2 jaar heeft Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. met veel enthousiasme al een flink aantal mensen geholpen. Hieronder een korte beschrijving van de projecten die Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. uitvoert.

3.2.1. Richtlijnen projecten

Er zijn een aantal richtlijnen die Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. hanteert ten aanzien van het starten en uitvoeren van een project.

Een project moet haalbaar zijn en wordt weloverwogen gekozen. Dit betekent dat er voldoende succes te behalen moet zijn. Hier zijn voldoende vrijwilligers voor nodig net zoals sponsoren en donateurs. Door in gesprek te gaan wordt er onderzocht of er voldoende draagvlak voor is bij alle relevante partijen.

Een project dient een helder begin en eind te hebben. Door een helder begin en eind te formuleren blijft het project behapbaar voor alle betrokken partijen waarin iedereen helder voor ogen heeft wat er van hem/haar verwacht wordt. Hiermee wordt een succesvol einde vereenvoudigt. Tevens vindt er een evaluatie plaats met alle betrokken partijen. Hier komen verbeterpunten uit die een volgend project extra aandacht zullen krijgen.

Een project moet als doel hebben dat mensen in minima geholpen en/of ondersteund worden. Een project moet te realiseren zijn met minimale kosten. Daar de stichting een erg bescheiden budget heeft om haar missie te verwezenlijken dient een project realiseerbaar te zijn met minimale kosten. Met de hulp en bijdrages vanuit de maatschappij worden de projecten toch altijd een succes.

3.2.2 Kinderland

Een keer per jaar wordt kinderland georganiseerd. Het doel is om kinderen weer een dag kind te laten zijn, en op deze dag willen we geen onderscheid maken tussen kinderen die leven in armoede en kinderen die het goed hebben. Alle kinderen zijn die dag 1 en er zijn dan diverse activiteiten voor hen. Aan de hand van een zeer goedkope strippenkaart is dus elk kind welkom om mee te feesten en een dag kind te zijn. Dit wordt gesponsord door diverse bedrijven in de regio. Zij sponsoren in natura zoals een 'bedank' bloemetje en een springkussen. Om de kosten van de benzine om spullen op te halen en weer retour te brengen, te dekken wordt er een strippenkaart verkocht tegen een minimale prijs.

3.2.3 Paas/Kerstpakketten

De stichting verzamelt al sinds december 2018 voor de pakketten in bij o.a. supermarkten en vragen het winkelend publiek iets extra`s mee te nemen uit de winkel om de pakketten te kunnen vullen. Ook benaderd de stichting bedrijven in verpakkingsmateriaal of zij dozen zouden willen doneren. De benzine kosten worden door de vrijwilligers bekostigd. Daar gezinnen in armoede niet als ieder ander Pasen of Kerst kunnen vieren, willen wij hen met een Paas/Kerstpakket een steuntje geven zodat zij deze 2 feestdagen toch kunnen vieren net als elk ander.

3.2.4 Voedselhoekje

Daar Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. via een cliënt brood krijgt van een bakker en aan ons doneert kunnen we eenmaal per week ook gezinnen helpen aan brood. Dit zijn gezinnen die de stap naar de voedselbank niet durven zetten of net een paar euro teveel hebben om in aanmerking te komen voor de voedselbank, maar toch ook deze hulp nodig hebben. Dit project is nu een ½ jaar actief en is succesvol.

3.3 Richtlijnen hulp

Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. biedt ondersteuning aan mensen die leven in of onder de minima. Er zijn een aantal voorwaardes waar men aan moet voldoen en die zijn:

 • Op of onder het minimuminkomen leven. Dat is leeftijdsgebonden en dat is vastgesteld door de Rijksoverheid en terug te vinden via : www.rijksoverheid.nl
  Gehuwde/samenwonende van 21 en ouder hebben recht op een bijstandsuitkering inclusief vakantiegeld van € 1.372,62
 • Alleenstaanden en alleenstaande ouders : €960,83 inclusief vakantiegeld

Men dient een bankafschrift van drie maanden te laten zien bij inschrijving ,een uitkering /loonspecificatie van 3 maanden, een geldig legitimatiebewijs, een budgetplan of voor de gemeente Rheden en Arnhem een Gelrepas.

4. Organisatiestructuur

4.1 Het bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid van de stichting, is verantwoordelijk voor het financiële beheer en aansturing van de vrijwilligers. Momenteel heeft de stichting een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur komt iedere 2 maanden bijeen om de resultaten van de stichting te bespreken en waar nodig het beleid aan te scherpen. De bestuurders worden benoemd door het bestuur voor onbepaalde tijd.

 • Voorzitter: Mevr. M.M.A. Kropmans
 • Penningmeester: Dhr. A. Rovers
 • 5 uitdeelpunt beheerders
4.2 Operatie

De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij Mo Mansveld en Diana Kersbergen en zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten van de stichting, het werven van fondsen en de aansturing van vrijwilligers waar deze ingezet worden en alle interne- en externe communicatie rondom de activiteiten en resultaten van de stichting.

4.3 Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning en zij ontvangen geen onkostenvergoeding. Tevens ontvangen de vrijwilligers ook geen onkostenvergoeding of beloning.

5. Financiering en schenkingsbudget

5.1 Beleid voor vermogensopbouw en plan voor financiële duurzaamheid van de organisatie

Het aantal en de omvang van de projecten die Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. start hangt af van de beschikbaarheid van voldoende financiële en materiële middelen. Om succesvol projecten te kunnen starten en uit te voeren werft de stichting financiële middelen bij derden.

Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. streeft ernaar om een financieel duurzaam beleid te voeren waarin de verschillende aspecten van het beleid in een evenwichtig balans bijdragen aan het haalbaar maken en houden van de doelstellingen op de korte en lange(re) termijn, ook onder minder gunstige omstandigheden.

5.1.1 Donateurs

Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. streeft ernaar om vaste donateurs te werven, want zij zijn van groot belang voor het succesvol uitvoeren van de projecten en om in de toekomst de projecten op te schalen. Donateurs worden geworven via het stichtingsnetwerk en de netwerken van bestaande donateurs. Tevens wordt de media ook vaak ingezet om nieuwe donateurs te enthousiasmeren.

De stichting onderscheidt zich van andere charitatieve instellingen door heel praktisch en doelgericht te werk te gaan. Daarnaast hebben veel vrijwilligers ervaring met het leven in of onder de minima. Donateurs worden elke maand op de hoogte gesteld van de voortgang en resultaten via sociale media en op de website van de stichting.

5.1.2. Eenmalige giften / sponsoracties

De stichting werft ook fondsen via eenmalige giften en sponsor acties. Wederom geldt dat in beginsel gezocht wordt naar meer substantiële contributies, zoals (gedeeltelijke) nalatenschappen.

5.1.3 Materiële sponsoring

Materiële sponsoring wordt gezocht ter ondersteuning van de uitvoering van projecten en voor de operatie van de stichting. Hieronder valt het verkrijgen van kennis, uren en middelen zonder dat de stichting hiervoor de (volledige) reguliere prijs hoeft te betalen.

Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. heeft het afgelopen jaar vooral mensen in of onder de minima gesteund vanuit materiële sponsoring. Daar de stichting nog niet veel financiële middelen tot haar beschikking heeft richt zij zich vooral op het krijgen van goederen en levensmiddelen. Een voorbeeld hiervan is het ophalen van dierenvoeding of houdbare levensmiddelen bij particulieren en deze een nieuwe plek te geven bij personen die dit nodig hebben.

5.2 Bestedingsbeleid

Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. heeft weinig te besteden. De donaties die de stichting krijgt zijn vaak net toereikend genoeg om de benzinekosten en de kosten van verzekering en wegenbelasting te kunnen dekken. De stichting realiseert haar projecten door het actief op te gaan naar materiële sponsoring in de breedste zin van het woord. Zo ontvangt de stichting via een cliënt broden van een bakker die over zijn, ontvangen zij goede en degelijke tweedehandskleding en wordt er regelmatig kosteloos een pand ter beschikking gesteld om bijvoorbeeld eenmaal per jaar het project kinderland uit te voeren.

Toch wil Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. op de korte termijn ook actief op zoek gaan naar het werven van donateurs die kunnen bijdragen aan het verstevigen van het bescheiden vermogen van de stichting, zodat projecten geoptimaliseerd kunnen worden.

5.3 Kostenstructuur van Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o.

De volgende posten zijn de grootste kostenposten van de stichting:

 1. Benzinekosten voor het ophalen en brengen van materiële sponsoring.
 2. Operationele kosten (reiskosten, huisvesting, telefoon, bank, accountant, etc.)

Zoals in paragraaf 3.1.3 beschreven wordt waar enigszins mogelijk samengewerkt met sponsors om de operationele kosten van de stichting tot een absoluut minimum te beperken.. Bestuurders ontvangen geen enkele vergoeding voor hun activiteiten, ook geen onkostenvergoeding.

6. Vermogens-beheer

6.1 Schenkingsstrategie en vermogensopbouw

Het schenkingsbudget wordt vastgesteld voorafgaand aan het komende kalenderjaar en is afhankelijk van het totaal aan ontvangen donaties en de mate waarin de stichting kostenefficiënt opereert. Dit laatste is een belangrijk aandachtspunt binnen de stichting, welke er op ingericht is dat slechts en minimaal deel van de inkomsten benodigd zijn voor het operationeel houden van de stichtingsorganisatie en het uitvoeren van de projecten.

De ervaring van het afgelopen 1/2 jaar ( Januari 2019 t/m juni 2019) heeft de Stichting geleerd dat er tenminste 1000 euro per jaar volledig beschikbaar dient te zijn voor de uitvoering van projecten. Deze bedragen zijn beschikbaar na aftrek van de operationele kosten van de stichting (1500 euro), zijn de voornamelijk de benzinekosten, verzekering, wegenbelasting en de huisvestingskosten. Echter, de stichting heeft zich als doel gesteld vanaf het eerste jaar van de stichting tenminste 2000 EUR per jaar beschikbaar te hebben voor de uitvoering van projecten, dus na aftrek van operationele kosten. De verwachting is dat deze beschikbare middelen voornamelijk uit donaties van de middenstand zullen komen zodra de ANBI status is toegewezen. Met als gevolg dat de vrijwilligers en de oprichters kunnen gaan afbouwen met het financieel ondersteunen van de stichting vanuit eigen middelen.

Totdat de jaarlijkse inkomsten van de stichting 15.000 euro of meer bedragen na aftrek van kosten, zullen de meeste projecten op lokale schaal worden uitgevoerd. Projecten met landelijke, of internationale dekking zijn kostbaar in de uitvoering en hierdoor te omvangrijk indien de financiële situatie van de stichting een gedegen uitvoering niet kan bekostigen.

6.2 Vermogensbeheer

Stichting Dierenvoedselbank Brummen e.o. werft haar donaties via het stichtingsnetwerk. Tevens beheert zij haar eigen bescheiden vermogen en besteedt het vermogen volgens de doelstelling(en) zoals deze zijn beschreven in paragraaf 2.2.1. Om eventuele tegenvallende resultaten in de fondsenwerving en sponsoring op te kunnen vangen, steunen de vrijwilligers en de oprichters met bescheiden financiële middelen uit privé vermogen. Hiermee wordt de continuïteit van de lopende projecten gewaarborgd, maar de Stichting streeft ernaar om op korte termijn vanuit donaties de projecten te kunnen bekostigen en in de toekomst projecten van grotere omvang te starten. Het vermogen van de Stichting wordt, gezien de nog beperkte omvang van de Stichting, uitsluitend in liquide vorm aangehouden op een zakelijke rekening courant bij de Bunq bank. Beleggingen in aandelen, aandelen derivaten, of andere beleggingsinstrumenten worden niet gedaan.

7. Bijlagen

Bijlage 1-  Oprichtingsdocument van de notaris (volgt!)